ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ХИПОКРАТ БГ"

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към сдружение „Хипократ БГ“ е първият лицензиран център в България, който предлага курсове за придобиване на квалификация по професия „Асистент на лекаря по дентална медицина“.

Курсовете на ЦПО към Сдружение „Хипократ БГ“  са предназначени за всички, които искат да започнат кариера в денталната медицина като дентални асистенти.

Целите на  ЦПО към Сдружение „Хипократ БГ са:

– Да предоставим качествено обучение на бъдещите професионалисти в здравеопазването.

– Да подготвим кадри, които да отговарят на нуждите на съвременната здравна система.

– Да допринесем за развитието на здравеопазването в България.

Курсът „Асистент на лекаря по дентална медицина“ на ЦПО към сдружение „Хипократ БГ“  предоставя:

– Квалифицирано обучение от доказани специалисти.

– Придобиване на професионална квалификация, призната в България и страните от ЕС.

– Възможност за успешна реализация в сферата на денталната медицина.

Курсът „Асистент на лекаря по дентална медицина“ е подходящ за хора, които искат да се реализират в сферата на здравеопазването и да работят в дентална практика.

По време на обучението се придобиват знания и умения за:

– Осигуряване на качествена дентална грижа на пациентите.

– Подпомагане дейността на лекаря по дентална медицина.

– Работа с дентални инструменти и апаратура.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение „Хипократ БГ“ притежава лицензия №201112908, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет на РБългария.

Често задавани въпроси

1. Лицензиран ли е Център за професионално обучение "ХИПОКРАТ"?

Център за професионално обучение "ХИПОКРАТ", гр. София е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2011 година, с номер на лицензия 201112908. В нашия сайт може да видите, както лицензията, така и всички приложения към нея от разширяването ѝ и допълването с нови професии и специалности. НАПОО поддържа Регистър на Центровете за професионално обучение , достъпен на интернет страницата на агенцията.

2. Колко обучаеми лица са получили професионална квалификация в Център за професионално обучение към Сдружение "ХИПОКРАТ"?

В ЦПО "ХИПОКРАТ" са обучени над 600 лица, придобили квалификация, както по професия, така и по част от професия.

3. Каква е разликата между 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация (СПК)?

Всяка специалност, по която се провежда обучение има свои код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Това е пълен списък на професиите и специалности в професионалното образование и обучение, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. В този Списък е посочена степента на професионална квалификация за всяка специалност.

4. Какъв е броят на учебните часове за 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация и каква е максималната продължителност на обучението?

Минималният брой учебни часове за обучение по професии с първа, втора и трета СПК, както и максималната продължителност е както следва: 1-ва СПК - 300 учебни часа, 70% от които за практическо обучение и 30% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 6 месеца; 2-ра СПК - 660 учебни часа, 60% от които за практическо обучение и 40% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 12 месеца; 3-та СПК - 960 учебни часа, 50% от които за практическо обучение и 50% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 18 месеца.

5. Къде мога да намеря пълен списък с всички професии и специалностите към тях, по които може да се провежда професионално обучение?

Пълен списък на всички професии и специалности е публикуван на сайта на НАПОО.

6. Провежда ли ЦПО "ХИПОКРАТ" валидиране на професионални знания, умения и компетентности?

Центърът има право да валидира професионални знания, умения и компетентности по професиите и специалностите, за които е провеждал или провежда обучение. Валидирането е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Процесът на валидиране включва установяване на придобитите знания, умения и компетентности. След предварителното съпоставяне, кандидатът за валидиране, може да се насочи към дообучаване (при необходимост) или да бъде допуснато до полагане на изпит за валидиране на професионална квалификация. Изпитът е в зависимост от целта на валидиране: за част от професията или за придобиване на степен на професионална квалификация по професия.

7. Каква е продължителността на курса за обучението по част от професия?

Продължителността е в зависимост от броя на учебните часове за достигане на резултати от учене, изготвен учебен план по Рамкови програми Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по професията и изготвен учебен график от ЦПО "ХИПОКРАТ".

8. Каква е продължителността на курса за обучение с придобиване на степен на професионална квалификация?

Продължителността на обучението зависи от степен на професионална квалификация, заетостта на обучаемото лице и възможностите на Центъра, но максималната продължителност е тази, описана в отговор на въпрос № 4: 1-ва СПК - до 6 месеца; 2-ра СПК - до 12 месеца; 3-та СПК до 18 месеца.

9. Мога ли да продължа обучение в ЦПО към Сдружение "ХИПОКРАТ" за придобиване на степен на професионална квалификация след обучение по част от професия?

Да, след предоставяне на: документ, доказващ входящо квалификационно равнище, останалите изискуеми документи за записване, (които ще откриете на нашия сайт) и след Решение на Учебно-методичния съвет, се изготвя график за обучение по индивидуален учебен план по Рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение.

10. По какъв начин се провежда дистанционната част от професионалното обучение?

Преди стартиране на обучение, обучаемите лица получават: инструкция за работа с платформата за дистанционно обучение потребителско име и парола за достъп.

11. Кога стартират нови групи за професионално обучение?

Професионални обучения по всички специалности стартират в началото на всеки месец (при заявен интерес от обучаемите лица) около 5-то, 6-то число на месеца в зависимост от работните дни за месеца.

12. Какви документи са необходими за записване в курс за професионално обучение?

Необходимите документи са: копие от документ, доказващ входящо минимално образователно равнище, в зависимост от степента на професионална квалификация (СПК), по която ще се обучавате: за първа СПК - удостоверение за завършен начален етап на основно образование или или успешно завършен курс за ограмотяване; за втора СПК - удостоверение за завършен първи гимназиален етап/десети клас, за трета СПК - удостоверение за завършен втори гимназиален етап/дванадесети клас, диплома за средно или висше образование; медицински документ, удостоверяващ че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.

Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО). заявление, декларации и договор за обучение – по образец на ЦПО към Сдружение "ХИПОКРАТ" за продължаващо професионално обучение по Рамкови програми Е - копие от документ, доказващ входящо квалификационно равнище (удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и др.) 1 бр. снимка паспортен формат на матирана хартия (за част от професия) или 3 бр. снимки (за придобиване на степен на професионална квалификация); Документите може да попълните на място в Учебен отдел или да изпратите по Куриер на посочения адрес на Центъра в меню: Контакти

13. На какъв адрес да изпратя необходимите документи при записване за обучение?

Адрес на ЦПО към Сдружение "ХИПОКРАТ": Учебна база Гр. София, ул. „Цар Самуил“, 39 Телефон: 0888 171 011 Email: hypokrat@abv.bg Работно време 10:00 – 18:30 Понеделник – Петък

14. Как може да се извърши плащането за обучението?

Плащането на обучението е на база сключен договор преди стартиране на обучението между Центъра и обучаемото лице/възложителя на обучението. В договора се упоменава изрично начина на плащане и сроковете за вноските (на една или две вноски). Записването в курса е след заплащане на първа или цяла вноска (в зависимост от упоменатото в договора за обучение), налични документи на кандидата и сключен договор. Самото плащане на вноската/вноските може да бъде направено на място (в офиса на Центъра) или по банков път.

15. Какво представлява изпитът: част теория и част практика за придобиване на квалификация по част от професията?

Професионалното обучение по част от професията завършва с полагане на изпит: част теория и част практика. Изпитът за придобиване на квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провежда като писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика. Частта по теория се провежда по утвърдени изпитни материали от Директора на Центъра, в съответствие със съдържанието на обучението за придобиване на професионална квалификация по частта от професията, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по специалност от професия. Частта по практика на професията се провежда по индивидуално практическо задание. Продължителността на изпита е не по-малко от 2 астрономически часа в частта по теория на професията и не-по-малко от 6 астрономически часа в частта по практика на професията. Изпитът в частта по теория на професията и в частта по практика на професията може да бъде проведен в рамките на един ден, като общата продължителност е не повече от 8 астрономически часа. Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит, подават заявление до директора на Центъра. (образец на Заявлението ще откриете на сайта или такъв ще Ви бъде предоставен на място/по електронна поща).

16. Какво представлява държавният изпит: част теория и част практика на професията?

Професионалното обучение за придобиване на квалификация по професия (първа, втора и трета СПК) завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията. Държавният изпит се провежда по национална изпитна програма в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия. Изпитите се провеждат в два дни по заповед на директора на ЦПО. Изпитът в част теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. В съответствие със съдържанието на националната изпитна програма държавният изпит в частта по практика на професията се провежда по индивидуални практически задания, които обучаемите лица получават преди изпита. Продължителността е до шест часа на ден и за не повече от три дни. Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до директора на Центъра. (образец на Заявлението ще откриете на сайта или такъв ще Ви бъде предоставен на място/по електронна поща).

17. Може ли да се проведе държавен изпит през платформа за обучение?

Изпитите за придобиване на квалификация по професия задължително са присъствени.

18. Заплаща ли се явяването на държавен изпит (част теория и част практика)?

За явяването на държавен изпит обучаемото лице не дължи допълнително такса извън заплатената такава за обучението.

19. Дължа ли заплащане при неуспешно полагане на изпита/държавния изпит?

Не, не се дължи сума при неуспешно полагане, както на изпит за приключване на професионално обучение по част от професията, така и за неуспешно полагане на държавен изпит. Обучаемите лица са в правото си да подадат заявление за явяване на следващи дати, определени по график.

20. Какъв документ се издава при приключване на обучение за част от професия?

При приключването на обучение за част от професия и успешно положен изпит (част теория и част практика) се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение с номенклатурен № 3-37 на МОН.

21. Каква е разликата между Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация?

Удостоверение за професионално обучение се издава след обучение за част от професията. Издадените удостоверения се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа. Със Свидетелството за професионална квалификация, номенклатурен № 3-54 на МОН се присъжда степен на професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след проведено обучение по специалността и успешно положени изпити по учебния план, както и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика). Документите на кандидатите за обучение, документацията по провеждане на държавния изпит се публикуват в Информационната система на НАПОО и след одобрението им, Свидетелството за професионална квалификация се публикува в Регистъра на издадените документи на НАПОО.
Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона