Програма – АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНA

Обща, отраслова и специфична професионална подготовка за професия „Асистент на лекар по дентална медицина“- трета степен на професионална квалификация: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Предприемачество. Икономика. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) Организация на работния процес. Комуникация и чужд език. Комуникация и общуване. Правни вазимоотношения в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Анатомия и физиология. …

Програма – АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНA Read More »